Administracja bezpieczeństwa publicznego

Celem studiów na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w jednostkach i służbach porządku publicznego.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem publicznym
 • zagadnień społecznych i prawnych istotnych dla bezpieczeństwa publicznego
 • wymiaru sprawiedliwości, kontroli państwa, pomocy prawnej, organach ochrony prawa
 • prawa karnego i prawa wykroczeń
 • kryminalistyki
 • kryminologii i wiktymologii
 • ochrony danych osobowych
 • zarządzania kryzysowego

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym
 • zna sposoby popełniania przestępstw i metodykę śledczą pozwalającą na wyjaśnianie zaistniałych zdarzeń przestępczych
 • posiada wiedzę umożliwiającą w praktyce analizowanie zdarzeń przestępczych
 • posiada kwalifikacje i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania prawa i postępowania w sprawach wykroczeń
 • zna sposoby i metody przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku jednostek i służb porządku publicznego
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach i służbach porządku publicznego jak: policja, wojsko, straż graniczna, straż miejska, służba więzienna, straż pożarna, itp., służbach zarządzania kryzysowego, agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach gospodarczych i społecznych

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia