EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Administracja finansowa i podatkowa

Celem studiów na specjalności Administracja finansowa i podatkowa jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w aparacie skarbowym i finansowym.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • prawa karno-skarbowego
 • systemu finansowego państwa i instytucji regionalnych
 • zarządzania budżetem instytucji publicznych
 • kontroli, finansowej kontroli zarządczej
 • bilansu majątku i inwentaryzacji
 • audytu
 • systemów podatkowych i opłat lokalnych
 • procedur postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • zna standardy rachunkowości oraz prowadzenia postępowania podatkowego, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających
 • zna zasady efektywnego zarządzania budżetem jednostek sektora publicznego
 • potrafi rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku jednostek aparatu finansowego i skarbowego
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach skarbowych, izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, organach finansowych administracji publicznej, instytucjach doradztwa finansowego, organizacjach gospodarczych i społecznych