Administracja ochrony środowiska

Celem studiów na specjalności Administracja ochrony środowiska jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i społecznych odpowiedzialnych za rozwój regionalny i ochronę środowiska.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • prawno-ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w kwestii ochrony środowiska i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego
 • odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa ochrony środowiska
 • zagospodarowania przestrzennego
 • ekologii i zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz metod ich prognozowania,
 • ochrony wód i powietrza, gospodarki leśnej oraz ochrony zwierząt i gatunkowej ochrony roślin
 • metodyki opracowywania ocen oddziaływania na środowisko naturalne
 • ochrony prawnej obszarów Natura 2000 i zarządzania tymi obszarami
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • rozumie i potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko
 • posiada umiejętności planowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska takich jak: zarządzanie rozwojem lokalnym w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania środków z budżetu centralnego i funduszy unijnych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
 • jest przygotowany do organizowania działalności gospodarczej, zarządzania mieniem samorządowym, programowania, finansowania i realizacji inwestycji lokalnych związanych z ochroną środowiska i kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju
 • jest przygotowany do podjęcia działań w sytuacjach skażenia czy zagrożenia środowiska
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i społecznych związanych z administrowaniem ochroną środowiska, instytucjach realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i zapobiegających degradacji środowiska naturalnego

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia