EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. z 2011r., nr 7, poz. 1234 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku GK I S.A. (założyciela Wyższej Szkoły Biznesu) w sprawie odnotowania w rejestrze uczelni niepublicznych i związków niepublicznych zmiany siedziby uczelni, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządził dokonanie wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porządkową „80”, pod którą została wpisana Wyższa Szkoła Biznesu:

1) w rubryce drugiej pn. „data wydania decyzji zarządzającej wpis”: 2018-09-18

2) w rubryce piątej pn. „nazwa, siedziba i adres uczelni albo związku uczelni”:
„Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie woj. mazowieckie 00 – 180 Warszawa, ul. Miła 2”.