EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Dwumiesięczny kurs języka angielskiego

a)   Czas trwania: 160 godzin + 16 godzin języka polskiego

b)  Poziom biegłości: B1 – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c)  Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców pragnących rozpocząć studia w języku angielskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

d) Cel kursu: Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej uczestników do wymaganego poziomu B2. W drugim miesiącu kursu słuchacze stopniowo przyswajają słownictw  specjalistyczne oraz terminologię ekonomiczną i prawniczą, niezbędną do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach

d) Zdobyta wiedza i umiejętności: Aby odnieść sukces akademicki nie wystarczy zapamiętywanie faktów lecz konieczna jest ich wnikliwa analiza, stąd główny nacisk położony jest na umiejętności poprawnego wypowiadania się zarówno na tematy z życia akademickiego, jak i na tematy merytoryczne, będące przedmiotem studiów, wyrobienie umiejętności rozumienia tekstów, w tym naukowych, zarówno słuchanych, jak i czytanych oraz ich krytycznej oceny. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotować studentów do  samodzielnego redagowania prac pisemnych

e)   Kadra kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego

f)   Termin kursu: Rozpoczęcie kursu dwa miesiące przed początkiem roku akademickiego stwarza słuchaczom możliwość i daje czas na znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania,  zaznajomienie się z infrastrukturą miasta, aklimatyzację w nowym środowisku

g)  Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu, jak również studenci cudzoziemcy nieuczestniczący w kursie a rozpoczynający studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, mają obowiązek napisania testu diagnostycznego. Osiągnięcie poziomu B2 z tego  testu pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile bez konieczności uczęszczania na dodatkowe zajęcia językowe. Studentom  na poziomie B1+ proponujemy 90 godzin zajęć z języka semestralnie aż do osiągnięcia poziomu B2

h)  Zajęcia dodatkowe na kursie: wykłady i warsztaty kulturowe, zwiedzanie miasta i okolic