Dwumiesięczny kurs języka polskiego

a) Czas trwania – 160 godzin (8 tygodni)

b) Poziom biegłości: A0/A1/B1 – Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Rady    Europy

c)   Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców rozpoczynających studia w języku polskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, jednak ich poziom językowy jest niewystarczający i wymaga znacznego udoskonalenia.

d) Cel kursu: Celem kursu jest doskonalenie ogólnej znajomości języka polskiego i doprowadzenie słuchaczy do poziomu zaawansowania B2 potwierdzonego egzaminem. Pozytywny wynik testu daje słuchaczowi możliwość udziału w zajęciach pierwszego roku studiów. W przypadku niezdania testu słuchacz ma obowiązek uczestnictwa w semestralnym kursie języka polskiego jako obcego i realizację programu studiów w ograniczonym zakresie.

e) Zdobyta wiedza i umiejętności: Główny nacisk jest położony na umiejętności samodzielnego i poprawnego wypowiadania się, rozumienia tekstów, w tym naukowych, zarówno słuchanych jak i czytanych. Słuchacze ćwiczą umiejętność poprawnego pisania w celu samodzielnego redagowania prac. 

f) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli      języka polskiego jako obcego.

g)  Termin kursu: Rozpoczęcie kursu dwa miesiące przed początkiem roku akademickiego, stwarza słuchaczom możliwość i daje czas na znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, zaznajomienie się z infrastrukturą miasta, aklimatyzację w nowym środowisku.

i) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu, jak również studenci – obcokrajowcy nieuczestniczący w kursie a rozpoczynający studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, mają obowiązek przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego. Osiągnięcie na egzaminie poziomu B2 pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu studenci mają obowiązek uczestniczenia w semestralnym kursie języka polskiego jako obcego i realizację programu studiów w ograniczonym zakresie.

 j)  Zajęcia dodatkowe na kursie:  Wykłady i warsztaty kulturowe (polskie zwyczaje, warsztaty np. śpiewacze, filmowe, taneczne), zwiedzanie miast (np. Warszawa, Poznań, Piła i okolice)

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia