EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Hotelarstwo i gastronomia

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Cukiernictwo jest zawodem, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Rynek pracy poszukuje ludzi, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte w toku kształcenia zawodowego. Cukiernictwo przemysłowe wiąże się z posiadaniem wiedzy i umiejętności na temat obsługi maszyn i urządzeń. Jednak cukiernictwo to przede wszystkim praca rzemieślnicza. Potrzebny jest zatem pracownik, który z zaangażowaniem i fachowością wykonywałby swoją pracę. Analiza ofert pracy wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.

 

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • Język zawodowy w gastronomii

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Obsługa maszyn i urządzeń stosowych w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Magazynowanie surowców cukierniczych
 • Sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych
 • Dekorowanie wyrobów cukierniczych
 • Przygotowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych

 

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • rozpoznawania surowców cukierniczych, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych do produkcji cukierniczej,
 • przyjmowania dostaw surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami,
 • przestrzegania zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych,
 • posługiwania się sprzętem i aparaturą kontrolno – pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych,
 • obsługiwania urządzeń magazynowych,
 • przestrzegania procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności,
 • określania rodzajów wyrobów cukierniczych oraz sposobów ich sporządzania,
 • posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz korzystania z receptur cukierniczych,
 • doboru surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dobierania maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu cukierniczego do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji cukierniczej,
 • przeprowadzania oceny organoleptycznej wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów wyrobów cukierniczych i gotowych wyrobów cukierniczych,
 • opracowywania projektów dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania elementów do dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • dobierania i obsługi urządzeń do przechowywania wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w zakałach cukierniczych, zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia
i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzega procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe. Zawód kucharza wymaga specyficznych predyspozycji oraz kompetencji społecznych, szczególnie wysokiej odporności na stres i duże obciążenia pracą fizyczną, odpowiedzialności i rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności. Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się.  Notuje się  zjawisko  coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych. Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.

 

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • Język zawodowy w gastronomii

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Urządzenia i instalacje techniczne w gastronomii
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • Przechowywanie żywności
 • Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym
 • Przygotowywanie półproduktów
 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów
 • Programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich

 

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • w zakładzie gastronomicznym do przyjmowania surowców żywnościowych i zabezpieczania ich przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając,
 • oceniania i dobierania żywności przeznaczonej do produkcji,
 • przeprowadzania obróbki wstępnej i przygotowywania półproduktów do obróbki cieplnej,
 • stosowania różnych metod obróbki cieplnej,
 • obróbki surowców i półproduktów, a także do ekspedycji potraw wykorzystując nowoczesne urządzenia gastronomiczne,
 • sporządzania potraw stosując nowe technologie, zapewniające wysoka efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne,
 • wykańczania potraw i napojów oraz porcjowania ich do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów,
 • dbania o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów,
 • przestrzegania procedur obowiązujących w gastronomii,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,
 • stałego aktualizowania swojej wiedzy i doskonalenia swoich  umiejętności zawodowych szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii,
 • obsługiwania programów komputerowych do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich,
 • sporządzania potraw dietetycznych oraz regionalnych i z kuchni świata,
 • zajmowania się przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych jak i okolicznościowych,
 • przygotowywania potraw i napojów na przyjęcia,
 • dbania o wysoki standard swoich usług,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych. Nieodłącznym zadaniem kelnera obsługującego gości jest doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług dla gości oraz sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Do ważnych zadań kelnera należy przygotowywanie i obsługiwanie przyjęć i innych imprez gastronomicznych, także poza siedzibą zakładu gastronomicznego. Kelner, jak każdy pracownik gastronomii, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym. Zadaniami kelnera nierozerwalnie połączonymi z rozwojem gastronomii, a w szczególności zakładu, w którym pracuje, jest przestrzeganie procedur obowiązujących w gastronomii, ciągłe podwyższanie standardów świadczonych usług, pełnienie roli doradcy, strażnika bezpieczeństwa zdrowia i mienia gości. Bezpośredni kontakt z gośćmi wymaga od kelnera stałej dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych i wysokiej kultury osobistej, miłej aparycji, pozytywnego nastawienia do ludzi oraz łatwości komunikowania się z otoczeniem. Pomocne kelnerowi w pracy będą również takie cechy jak: umiejętność wzbudzania zaufania, życzliwość, uprzejmość, podzielność uwagi, sprawne tempo pracy, umiejętność budowania trafnych i zwięzłych wypowiedzi. Bardzo istotną i pożądaną umiejętnością w zawodzie kelnera jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków pracy. Zawód kelnera łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Zazwyczaj kelner samodzielnie obsługuje gości, jednak, aby zrealizować jego zamówienie zgodnie z potrzebami gości, z wykorzystaniem nowych technik i w sposób atrakcyjny dla gości, musi współpracować z innymi pracownikami zakładu (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym) często w zespołowym systemie obsługi kelnerskiej. Gastronomia to działalność o charakterze produkcyjno-usługowym, nastawionym głównie na przyrządzanie i sprzedaż wyrobów własnych, obejmująca prowadzenie otwartych zakładów żywienia zbiorowego: restauracji, barów, bufetów itp. Przeciętni przechodnie, turyści, ludzie biznesu, w dużej mierze młodzi czynią z zakładów gastronomicznych miejsce towarzyskich spotkań. Rynek gastronomiczny przeżywa rozkwit. Wciąż przybywa indywidualnych, zrzeszonych w sieciach i na terenie hoteli różnych placówek gastronomicznych, włączając tradycyjne restauracje i kawiarnie, cafeterie (kawiarnie o ograniczonym zestawie posiłków), różnego rodzaju bary, placówki typu café shop, puby, kluby nocne, rotisserie, brasserie, tawerny, lokale rozrywkowe, dyskoteki, lokale narodowe (o wyspecjalizowanych kuchniach narodowych i folklorystycznym wystroju), ogródki i tarasy restauracji i kawiarni, gabinety gastronomiczne i sale bankietowe. Coraz częściej spożywa się posiłki poza domem, a korzystający z placówek żywieniowych oprócz jedzenia chcą być mile, dobrze, wyjątkowo wręcz obsłużeni. Outsourcing usług gastronomicznych (świadczenie ich w miejscach pracy, użytku publicznego oraz w domu klienta) pozostawia w zakładzie jedną kuchnię z tą samą obsadą pracowników, a zwiększa ilość zatrudnianych kelnerów. Automatycznie przekłada się to na wzrost możliwości zatrudnienia kelnerów, a osoby marzące o podjęciu pracy czy otwarciu własnej restauracji czy kawiarni mają szerokie pole do popisu. Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe. To wszystko ułatwia przeniesienie się na rynek pracy za granicą, gdzie o zatrudnienie w tej branży osobom ze znajomością języka nigdy nie nastręczało kłopotów.

 

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • Język zawodowy w gastronomii

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą gości
 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów
 • Programy komputerowe do rejestrowania zamówień kelnerskich
 • Rozliczenia usług kelnerskich

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • oceniania jakości surowców spożywczych,
 • dobierania metod i technik sporządzania potraw i napojów,
 • dobierania sprzętu i urządzeń do sporządzania potraw i napojów,
 • sporządzania potraw i napojów zgodnie z recepturami,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
 • dokonywania oceny organoleptycznej potraw i napojów,
 • przestrzegania procedur i instrukcji celem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • rozróżniania stanowisk pracy i systemów obsługi kelnerskiej,
 • planowania czynności związanych z obsługą gości,
 • obsługiwania gości zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • opracowywania karty menu,
 • doradzania gościom w wyborze potraw i napojów,
 • dobierania urządzeń, bielizny i zastawy stołowej oraz sprzętu serwisowego do podawania potraw i napojów,
 • nakrywania stołu zgodnie z zamówieniem gości,
 • sporządzania potraw i napojów w obecności gości,
 • planowania usług gastronomicznych,
 • planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym,
 • planowania działań związanych z promocją usług gastronomicznych,
 • stosowania kryteriów oceny jakości usług gastronomicznych,
 • sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych,
 • dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • obsługiwania elektronicznych urządzeń rejestrujących i kasy kelnerskiej,
 • stosowania programów komputerowych wspomagających rozliczanie usług gastronomicznych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Menedżer hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.  Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych. Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych rynkiem hotelarskim, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych.  Potrzeba kształcenia w zawodzie menedżer hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na  szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy. Inwestowanie w kształcenie ludzi  świadczących usługi gościnności  połączone z zaawansowaną technologią  i wiedzą o  gościach,  pozwalają na  szybszy zwrot poniesionych kosztów, a więc  poprawę rentowności kapitałowej branży hotelarskiej.

 

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • Język zawodowy w gastronomii

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Ocena jakości żywności oraz jej przechowywania
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • Planowanie i oceny żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Planowanie i realizacja usług gastronomicznych
 • Przyjmowanie i realizowanie zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
 • Przychody i koszty w hotelarstwie
 • Bezpieczeństwo w hotelarstwie
 • Wymagania sanitarno – epidemiologiczne w hotelarstwie

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • planowania, organizowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • przyjmowania rezerwacji usług, ustalania zakresu zamówionych usług, sposobu ich świadczenia oraz formę zapłaty,
 • przyjmowania gości w obiekcie, kompleksowej ich obsługi w trakcie pobytu, rozliczania kosztów pobytu gości oraz przyjmowania należności,
 • obsługiwania gości o specjalnym znaczeniu,
 • organizowania i oferowania usług dodatkowych: konferencyjnych, turystycznych, rekreacyjno- sportowych, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowych na specjalne zamówienie,
 • prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługiwania sprzętu biurowego, korzystania z komputerowych programów użytkowych i hotelowych,
 • promowania oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations,
 • współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi hotelarskie, analizowania ofert konkurencji, obserwowania rynku hotelarskiego oraz zbierania opinii o preferencjach gości,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelarskiego, obliczania i interpretowania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźników sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności,
 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowywania i podawania posiłków i napojów,
 • przestrzegania zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno – epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w firmach świadczących usługi hotelarskie, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach specjalistycznych świadczących usługi rekreacyjno – wypoczynkowe, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Menedżer gastronomii jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.  Gastronomia jest branżą usługową. Menedżer gastronomii jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.  Rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych szybkiej obsługi. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem.  Rynek usług gastronomicznych stale się  rozwija stale, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy. Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia menedżerem gastronomii może także prowadzić własną firmę.

 

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • Język zawodowy w gastronomii

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • Planowanie i ocenia żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Planowanie i realizacja usług gastronomicznych
 • Bezpieczeństwo i higiena w zakładzie żywienia zbiorowego
 • Techniki obsługi klienta w gastronomii hotelowej
 • Systemy rozliczeń fiskalnych oraz wewnętrzne rozliczanie zakładu gastronomicznego
 • Wymagania sanitarno – epidemiologiczne w hotelarstwie
 • Zasady doboru zastawy – porcelana, szkło, sztućce, bielizna stołowa
 • Serwowanie usług restauracyjnych i usług barowych
 • Zachowanie personelu sali konsumpcyjnej
 • Sposób i zasady oceniania usług gastronomicznych

 3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • rozróżniania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej,
 • przestrzegania zasad racjonalnego wykorzystania surowców,
 • przestrzegania zasad gospodarki odpadami,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,
 • posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej,
 • rozróżniania maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej,
 • rozpoznawania instalacji technicznych w zakładach gastronomicznych,
 • przestrzegania zasad organoleptycznej oceny żywności,
 • okręcania zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,
 • sporządzania potraw stosując nowe technologie, zapewniające wysoka efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne,
 • wykańczania potraw i napojów oraz porcjowania ich do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów,
 • dbania o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów,
 • przestrzegania procedur obowiązujących w gastronomii,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,
 • stałego aktualizowania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii,
 • sporządzania potraw dietetycznych oraz regionalnych i z kuchni świata,
 • zajmowania się przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych jak i okolicznościowych,
 • przygotowywania potraw i napojów na przyjęcia,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w firmach świadczących usługi gastronomiczne, hotelarskie, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach specjalistycznych świadczących usługi rekreacyjno – wypoczynkowe, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Menedżer reklamy i marketingu przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Absolwent kursu ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Menedżer reklamy i marketingu powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym należy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Po ukończeniu kursu absolwent  może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży reklamowej
 • Język zawodowy w reklamie i marketingu

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • Organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej
 • Projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych
 • Otoczenie marketingowe firmy
 • Zachowania nabywców
 • Komunikacja marketingowa
 • Plan marketingowy
 • Strategie marketingowe, rodzaje strategii marketingowych
 • Adresowanie działań marketingowych do konkretnych grup klientów
 • Marketing- mix
 • e – Marketing
 • Metody analizy i oceny rynkowej sytuacji firmy

 

 3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • korzystania z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych,
 • rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy marketingowej,
 • stosowania narzędzi marketingowych,
 • opracowania oferty handlowej,
 • tworzenia i analizowania bazy danych o klientach,
 • prowadzenia rozmowy sprzedażowej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów zgodnie ze strategią marketingową,
 • prezentowania oferty sprzedaży w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej,
 • zaprojektowania elementów wizualnej identyfikacji firmy,
 • tworzenia planu medialnego,
 • dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii marketingowej firmy,
 • sporządzania planu marketingowego firmy i planu przebiegu kampanii reklamowej,
 • opracowania i interpretowania wyników badania rynku,
 • prezentowania wyników działań marketingowych,
 • stałego aktualizowania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Pracownik obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań; wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym), wykonuje prace pomocnicze w kuchni (obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń), wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze), dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży hotelarskiej
 • Język zawodowy w hotelarstwie

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Prace związane  z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • Prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • Prace pomocnicze  związane  z obsługą gości
 • Prace porządkowe na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • Prace pomocnicze związane z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • rozróżniania elementów wyposażenia części hotelowej obiektu,
 • rozróżniania rodzajów prac porządkowych w części hotelowej obiektu,
 • stosowania sprzętu, środków i narzędzi do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu,
 • utrzymania czystości i porządku w części ogólnodostępnej obiektu,
 • korzystania z hotelowych środków transportu wewnętrznego,
 • obsługiwania urządzeń stanowiących wyposażenie pralni hotelowej,
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości hotelowych, w tym przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
 • przestrzegania zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych,
 • wykonywania prac porządkowych w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu,
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów,
 • stosowania ręcznego i zmechanizowanego sprzętu do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
 • wykonywania czynności związanych z pielęgnacją roślin i terenów zieleni,
 • stosowania urządzeń, narzędzi i sprzętu do prac ogrodniczych,
 • wykonywania prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego,
 • wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingach i drogach dojazdowych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w firmach świadczących usługi hotelarskie, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach specjalistycznych świadczących usługi rekreacyjno – wypoczynkowe, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Konsjerż/Concierge – termin pochodzi od francuskiego comte des cierges – i oznacza dyskrecję, kurtuazje i cierpliwość. Używany jest w odniesieniu do personelu hotelowego pracującego w uniformach, którzy odpowiedzialni są między innymi za bagaż gości, parkowanie ich samochodów, udzielanie informacji i inne usługi. Ogólne zadania hotelowego konsjerża dotyczą: wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom gości, współpracy z usługodawcami z danego miasta lub regionu, pośrednictwa w relacjach z restauratorami, firmami rent-a-car, liniami lotniczymi, instytucjami kultury, wystawcami, kwiaciarniami, rekomendacjami restauracji, koncertów, spektakli, wycieczek. Konsjerż odciąża i wspiera działania recepcji oraz wpływa na pozytywne postrzeganie hotelu. Jego pożądane cechy to: doskonała znajomość dziennego planu wydarzeń w hotelu, znakomite rozeznanie w możliwościach turystycznych, gastronomicznych i kulturalnych miasta i regionu, wiedza na temat lokalizacji wszelkich obiektów, o które gość może zapytać, wykorzystanie narzędzi tak, aby w jak najkrótszym czasie wykonać zlecenie gościa. Dobry konsjerż dba o reputację hotelu, dąży do zaproponowania najlepszych rozwiązań i czyni starania, aby zrealizowano nawet najbardziej drobiazgowe zlecenia, wyrażone przez gościa. Efektywni konsjerże działają, wykorzystując sieć swoich cennych kontaktów i potrafią sięgać do doświadczeń swoich kolegów z konkurencyjnych hoteli.

Od konsjerża w branży hotelarskiej oczekuje się aparycji, a ponadto ważne jest: odporność na stres, uczciwość, dyskrecja, zdolność rozumienia innych, cierpliwość, pogodne usposobienie, życzliwy stosunek do ludzi i chęć pomagania im, łatwość nawiązywania kontaktu i umiejętność komunikowania się z ludźmi, taktowność, dobre wyczucie i wiedza o formach zachowań towarzyskich w różnych sytuacjach i wobec ludzi z różnych krajów i kultur, podzielność uwagi (zajmowanie się kilkoma klientami lub sprawami jednocześnie), spostrzegawczość i refleks (które ułatwiają dostrzeganie różnych potrzeb klienta i szybką reakcję na nie), łatwość wypowiadania się i płynne, poprawne oraz jasne formułowanie zdań. Niebanalne znaczenie ma znajomość języków obcych. Podstawowym środowiskiem pracy konsjerża był kiedyś luksusowy hotel. Z racji zwiększających się potrzeb konsjerż może pracować praktycznie wszędzie: w hotelu, prywatnej firmie załatwiając codzienne zlecenia jej pracowników, ale równie dobrze może znaleźć zatrudnienie na basenie, by tam opiekować się gośćmi. Środowisko pracy konsjerża jest tak różnorodne jak zadania jakie może dostawać do wykonania.

 

Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w branży hotelarskiej
 • Język zawodowy w hotelarstwie

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Język obcy – doskonalenie umiejętności językowych
 • Organizacja miejsca pracy
 • Gromadzenie informacji
 • Kontakty i obsługa klienta
 • Savoir vivre
 • Narzędzia i techniki obsługi gości hotelowych
 • Poziom obsługi oraz techniki rozmów gwarantujących szybką obsługę gościa i jego pełną satysfakcję

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • współpracy ze wszystkimi pracownikami recepcji hotelowej,
 • ocenia ludzi, pracy w zespole i z zespołem i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • gromadzenia informacji,
 • spełniania próśb gości hotelowych,
 • polecania gościom korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez hotel,
 • dokonywania na życzenie gości rezerwacji w hotelowej restauracji lub poza hotelem,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • rezerwacji różnego rodzaju biletów – kino, koncert, teatr,
 • udzielania informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych,
 • wyszukiwania najbardziej intratnych propozycji wycieczek w wybrane przez gościa miejsce,
 • organizacji przyjęć, uroczystości, wyjść okazyjnych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym,
 • podjęcia zatrudnienia w firmach świadczących usługi hotelarskie, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach specjalistycznych świadczących usługi rekreacyjno – wypoczynkowe, gospodarstwach agroturystycznych, itp.