EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Studia I stopnia – zarządzanie

Kierunek Zarządzanie umiejscowiony jest o obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia na kierunku odnoszą się do dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny naukowej – nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych ekonomia, finanse, socjologia, psychologia, prawo.

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  1. podstawowego: podstaw zarządzania, nauk o organizacji, mikroekonomii, finansów, prawa, matematyki, statystyki opisowej
  2. kierunkowego: zachowań organizacyjnych, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, marketingu, badań marketingowych, rachunkowości finansowej, finansów przedsiębiorstwa, procesów informacyjnych w zarządzaniu
  3. dodatkowego: języki obce, technologie informacyjne, filozofia, etyka, socjologia, psychologia,
  4. specjalizacyjnego w ramach wybranej specjalności studiów
  5. umiejętności praktyczne w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w tym przygotowaniem pracy dyplomowej, za które student otrzymuje 10 punktów ECTS.

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami, w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera, kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

Studia I stopnia – administracja

Kierunek Administracja umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia na kierunku odnoszą się do dziedziny nauk prawnych i dyscypliny naukowej nauki o administracji oraz dyscyplin pokrewnych prawo, ekonomia, socjologia, psychologia.

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  1. podstawowego: podstaw prawoznawstwa, historii administracji, nauk o administracji, konstytucyjnego systemu organów państwowych, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, publicznego prawa gospodarczego
  2. kierunkowego: prawa cywilnego z umowami w administracji, prawa pracy i prawa urzędniczego, finansów publicznych i prawa finansowego, socjologii i metod badań socjologicznych, zamówień publicznych, prawa karnego i prawa wykroczeń, instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej, legislacji administracyjnej, postępowania  egzekucyjnego w administracji, technik negocjacji i mediacji w administracji, ustroju samorządu terytorialnego
  3. dodatkowego: języki obce, technologie informacyjne, filozofia, logika prawnicza, podstawy psychologii, organizacji ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnych, prawa międzynarodowego
  4. specjalizacyjnego w ramach wybranej specjalności studiów na kierunku
  5. umiejętności praktyczne w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w tym także przygotowaniem pracy dyplomowej, za które student otrzymuje 10 punktów ECTS.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawą wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępujących procesów integracyjnych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy  zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej oraz organizowania
i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.