EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Miesięczny kurs języka angielskiego

a) Czas trwania: 80 godzin + 16 godzin języka polskiego

b) Poziom biegłości: B1 – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c) Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców pragnących rozpocząć studia w języku angielskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

d) Cel kursu: Celem kursu jest stopniowe przyswajanie przez słuchaczy leksyki i umiejętności akademickich oraz terminologii ekonomicznej i prawniczej niezbędnej do rozumienia wykładów i efektywnego uczestnictwa w zajęciach w Uczelni z jednoczesnym uzupełnianiem wiedzy wymaganej na poziomie B2 w zakresie języka ogólnego

e) Zdobyta wiedza i umiejętności: Aby odnieść sukces akademicki nie wystarczy zapamiętywanie faktów lecz konieczna jest ich wnikliwa analiza, stąd w staraniach dydaktycznych główny  nacisk położony jest na usprawnienie umiejętności wypowiadania się na tematy życia codziennego,  jak i tematy merytoryczne w formach gramatycznych i strukturach syntaktycznych języka angielskiego, wyrobienie umiejętności rozumienia tekstów, w tym  naukowych, zarówno słuchanych jak i czytanych oraz ich krytycznej oceny. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do  samodzielnego redagowania prac pisemnych

f) Kadra: Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego

g) Termin kursu: miesiąc przed początkiem roku akademickiego, co stwarza słuchaczom możliwość  i daje czas na znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, zaznajomienie   się z infrastrukturą miasta, aklimatyzację w nowym środowisku

i) Ukończenie kursu:  Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu, jak również studenci –  cudzoziemcy nieuczestniczący w kursie a rozpoczynający studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile mają obowiązek napisania testu diagnostycznego. Osiągnięcie poziomu B2 z tego testu pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile bez konieczności uczęszczania na dodatkowe zajęcia językowe pierwszego roku studiów na poziomie  B1+ proponujemy 90 godzin zajęć z języka semestralnie aż do osiągnięcia poziomu B2. 

j) Zajęcia dodatkowe na kursie: wykłady i warsztaty kulturowe, zwiedzanie miasta i okolic