Miesięczny kurs języka polskiego

a) Czas trwania – 80 godzin (4 tygodnie)

b) Poziom biegłości: A2/B1 – Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c) Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców rozpoczynających studia w języku polskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

d) Cel kursu: Celem kursu jest przyswojenie przez słuchaczy słownictwa specjalistycznego oraz terminologii ekonomicznej i prawniczej niezbędnej do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach w Uczelni.

e) Zdobyta wiedza i umiejętności: Główny nacisk jest położony na usprawnienie umiejętności poprawnego wypowiadania się na tematy merytoryczne, rozumienia tekstów naukowych słuchanych i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które przygotują studentów do samodzielnego redagowania prac. Jednocześnie słuchacze mają okazję uzupełnić wiedzę wymaganą na poziomie B2 w zakresie języka ogólnego.

f) Zajęcia na kursie: Zajęcia mają formę konwersacji i dyskusji.

g) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

h) Termin kursu: miesiąc sierpień. Rozpoczęcie kursu dwa miesiące przed początkiem roku akademickiego, stwarza słuchaczom możliwość i daje czas na znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, zaznajomienie się z infrastrukturą miasta, aklimatyzację w nowym środowisku.

i) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu, jak również studenci – obcokrajowcy nieuczestniczący w kursie a rozpoczynający studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, mają obowiązek przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego. Osiągnięcie na egzaminie poziomu B2 pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu studenci mają obowiązek uczestniczenia w semestralnym kursie języka polskiego jako obcego i realizację programu studiów w ograniczonym zakresie.

j) Zajęcia dodatkowe na kursie: Wykłady i warsztaty kulturowe (polskie zwyczaje, warsztaty np. śpiewacze, filmowe, taneczne), zwiedzanie miast (np. Warszawa, Poznań, Piła i okolice)

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia