EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

. Wyższa Szkoła Biznesu

jest uczelnią  niepubliczną, kształcącą kadry z regionu i na jego potrzeby w warunkach zintegrowanej Europy. Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej, prawno–administracyjnej w społeczeństwie oraz otwiera absolwentom drogę do kariery zawodowej.

. Misją Wyższej Szkoły Biznesu

jest kształcenie kadr z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego  na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowanie ich do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskimi.

. Celem Wyższej Szkoły Biznesu

jest utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, wymaga to stałego podwyższania standardów nauczania, a także poprawy sprawności funkcjonowania uczelni, przy harmonijnej współpracy nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wspólnie z partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

. Przewodnimi ideami Wyższej Szkoły Biznesu są:

prawda, umiłowanie i szacunek dla wiedzy oraz rzetelność w jej zdobywaniu i upowszechnianiu. Nauczanie służy zgłębianiu wiedzy, kształtuje umiejętności, rozwija przedsiębiorczość i uczy odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Kultywując te naczelne idee Wyższa Szkoła Biznesu łączy swoje tradycje z wyzwaniami społeczeństwa opartego na wiedzy, współuczestniczy w tworzeniu wartości etycznych świata nauki i gospodarki.