EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Wyższa Szkoła Biznesu została utworzona przez Zachodniopomorską Szkołę Businessu Instytut Kształcenia Managerów, spółka z o.o. na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej DSW 3 – 0145/280/TBM/95 z dnia 22 grudnia 1995 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej DSW 3 – 0145/25/TBM/96 z dnia 8 lutego 1996 r. Wyższa Szkoła Biznesu uzyskała wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr „80”.

Ogólnym kierunkiem działalności Wyższej Szkoły Biznesu było kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Wyższa Szkoła Biznesu rozpoczęła działalność w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65. poz. 385 z 1990 r., z późn. zm.) oraz w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej Statut.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi Wyższa Szkoła Biznesu jest uczelnią niepubliczną, działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842).

Nadzór nad Wyższą Szkołą Biznesu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyższa Szkoła Biznesu wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „80”.

Wyższa Szkoła Biznesu posiada uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na następujących kierunkach studiów: Zarządzanie, Administracja, Filologia – anglistyka, germanistyka, rusycystyka, Europeistyka, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Aktualnie, Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu, prowadzi studia na kierunkach studiów: Administracja i Zarządzanie.

Uchwałą Nr 19/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lutego 2009r. kierunek Zarządzanie otrzymał ocenę pozytywną w zakresie jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwałą Nr 253/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 maja 2014r. wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku Administracja prowadzonym na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W wyniku przeprowadzonego procesu restrukturyzacyjnego, dokonano zmiany założyciela Wyższej Szkoły Biznesu. Założycielem jest GK 1 S.A. w Warszawie.

Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu jest ks. dr Krzysztof Niegowski SDB