Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zagadnień zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aspektów prawnych, organizacyjnych i technicznych, ekonomicznych kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Czas trwania –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

   

 • Konwencje, normy i uregulowania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Warunki pracy a koszty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Warunki pracy jako obszar zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Mobbing
 • Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy
 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy
 • Zasady organizacji pracy, systemy motywacyjne
 • Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Bezpieczeństwo produktów
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Systemy zarządzania środowiskiem a bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pomoc przedmedyczna
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia