EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Regulamin promocji „Poleć nas, zyskaj rabat!” w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie

§1 Postanowienia ogólne

1. Promocja skierowana jest do Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie oraz Kandydatów na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie

2. Promocja obowiązuje w okresach rekrutacyjnych, tj. od 1 czerwca do 30 września oraz od 1 lutego do 31 marca każdego roku.

3. Ile razy w niniejszym Regulaminie mowa jest o opłacie semestralnej, rozumie się przez nią połowę rocznej stawki czesnego określonej w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Kanclerza WSB w Warszawie w sprawie wysokości opłat studentów za naukę.

5. Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „Student”, rozumie się przez niego osobę mającą status studenta w WSB w Warszawie.

6. Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „Absolwent”, rozumie się przez niego osobę, która posiada status absolwenta WSB w Warszawie.

7. Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „Kandydat”, rozumie się przez niego osobę, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i oczekuje na decyzje o przyjęciu na studia w WSB w Warszawie.

§ 2 Zasady korzystania z promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla Studentów oraz Kandydatów.

2. Zgłoszenie się do udziału w promocji Studentów WSB w Warszawie polega na:

a. złożeniu oświadczenia o uczestnictwie w promocji „Poleć nas, zyskaj rabat!”, w którym zawarte będą dane osobowe Kandydata, któremu rekomendowano podjęcie studiów w WSB

b. zachęceniu do podjęcia studiów w WSB dowolnie wybranej osoby, która spełnia warunki stawiane Kandydatom oraz w trakcie rekrutacji potwierdzi swoim podpisem oświadczenie o uczestnictwie osoby mającej status studenta w promocji „Poleć nas, zyskaj rabat!”.

3. Zgłoszenie do udziału w promocji Kandydatów polega na pisemnym potwierdzeniu oświadczenia o uczestnictwie w promocji „Poleć nas, zyskaj rabat!”, złożonego przez osobę mającą status Studenta zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

4. Uczestnictwo w promocji „Poleć nas, zyskaj rabat” rozpoczyna się z chwilą podjęcia nauki przez Kandydata, który rozpoczął studia pod wpływem rekomendacji Studenta WSB.

5. Promocja „Poleć nas, zyskaj rabat!” polega na przyznaniu:

a. Studentowi, który zachęcił do studiowania w WSB inna osobę, rabatu w wysokości 10% na opłatę czesnego za rok studiów określonego w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Kanclerza WSB w Warszawie w sprawie wysokości opłat studentów za naukę, w semestrze, w którym student staje się uczestnikiem promocji pod warunkiem podpisania umowy przez Kandydata i zapłaceniu przez niego czesnego za I semestr studiów.

b. Kandydatowi zachęconemu przez Studenta WSB do podjęcia studiów w WSB, rabatu w wysokości 10% raty czesnego za studia, naliczanego zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniu Kanclerza WSB w Warszawie w sprawie wysokości opłat studentów za naukę.

6. Jeżeli student zachęci do studiowania więcej niż jedną osobę otrzymuje zniżki w czesnym, ustalone na mocy osobnego porozumienia z Uczelnią.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Uczelni oraz w siedzibie Uczelni.

2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania