EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019-2020

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018-2019

Warunki rekrutacji na kursy – 2018 – 2019


Internetowa rejestracja kandydata na studia rejestracja w systemie jest obowiązkowa


Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

      1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, na formularzu ustalonym przez uczelnię – (wydruk z Internetowej rejestracji kandydata na studia)

      2)  świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości,

      3)  świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

      4)  cztery fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

      5)   kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

      6)  cztery koperty z adresem zwrotnym do korespondencji wraz ze znaczkami na list polecony za potwierdzeniem odbioru,

      7)  dowód wniesienia opłaty wstępnej.