EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Roczny kurs języka polskiego

a) Czas trwania – 560 godzin + wykłady i warsztaty (28 tygodni)

b) Poziom biegłości: A0/A1/A2/B1/B1+ – Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c)  Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w przyszłym roku akademickim pragną rozpocząć studia w języku polskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, a bieżący rok akademicki przeznaczają na naukę języka polskiego.

d) Cel kursu: Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Pierwsza część kursu  ma za zadanie  nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem polskim w sytuacjach związanych z życiem codziennym. W drugiej części kursu stopniowo jest wprowadzane słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów –  ekonomiczna i administracyjno – prawnicza, niezbędna do rozumienia wykładów i uczestniczenia w zajęciach. Celem kursu jest doprowadzenie słuchaczy do poziomu zaawansowania, który umożliwia odbywanie studiów w języku polskim. Dopełnieniem dwusemestralnego kursu rocznego jest dwumiesięczny kurs intensywny. Jest on rekomendowany wszystkim słuchaczom, którzy nie osiągnęli poziomu B2.

e) Zdobyta wiedza i umiejętności: Główny nacisk jest położony na zdobyciu umiejętności poprawnego gramatycznie wypowiadania się we współczesnej polszczyźnie, rozumienia tekstów, w tym tekstów naukowych zarówno słuchanych i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego redagowania prac. W trosce o jak najskuteczniejsze przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, od drugiego semestru kursu, kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy.

f) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

g) Termin kursu: zajęcia na kursie rozpoczynają się od miesiąca października

h) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu mają obowiązek przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego. Osiągnięcie na egzaminie poziomu B2 pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile.

i) Zajęcia dodatkowe na kursie: Wykłady i warsztaty kulturowe (polskie zwyczaje, warsztaty np. śpiewacze, filmowe, taneczne),  zwiedzanie miast (np. Warszawa, Poznań, Piła i okolice)