Semestralny kurs języka angielskiego

a) Czas trwania:  280 godzin + 20 godzin języka polskiego (14 tygodni)

b) Poziom: A2/B1/B1+ – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c) Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w przyszłym roku akademickim pragną rozpocząć studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, a bieżący rok akademicki przeznaczaj na naukę języka angielskiego

d) Cel kursu: Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku angielskim i osiągnięcia poziomu zaawansowania B2. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Wprowadzane jest także słownictwo i terminologia związana  z kierunkiem studiów, niezbędna do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach

e) Zdobyta wiedza i umiejętności:  Główny nacisk jest położony na zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się i rozumienia tekstów, w tym tekstów naukowych zarówno słuchanych,  jak  i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego redagowania prac. Kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy. Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć zostały dobrane   z myślą o przygotowaniu kursantów do międzynarodowego egzaminu językowego. Kurs oferuje również warsztaty rozwijania umiejętności miękkich takich jak negocjacje, współpraca, akceptacja-odmowa organizowane cyklicznie w ramach zajęć

f) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego

g) Termin kursu: semestr zimowy od października lub semestr letni od marca

h) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć przeprowadzanym w Wyższej Szkole Biznesu w Pile lub zdaniem międzynarodowego egzaminu językowego w jednym z centrów egzaminacyjnych. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego do rozpoczęcia studiów poziomu  B2 oferujemy dwumiesięczny lub jednomiesięczny dodatkowy kurs języka angielskiego

i) Zajęcia dodatkowe na kursie: wykłady i warsztaty kulturowe, zwiedzanie wybranych miast i ich okolic

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia