Semestralny kurs języka polskiego

a) Czas trwania – 280 godzin + wykłady i warsztaty (14 tygodni). 

b) Poziom biegłości: A0/A1/B1/B1+ – Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

c) Dla kogo:  Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w przyszłym roku akademickim pragną rozpocząć studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, a bieżący rok akademicki przeznaczają na naukę języka polskiego.

d) Cel kursu: Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie sprawności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Podczas kursu jest wprowadzane stopniowo słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów –  ekonomiczna i prawnicza, niezbędna do rozumienia wykładów i efektywnego uczestniczenia w zajęciach w Uczelni.

e) Cel lektorów:  Celem lektorów jest doprowadzenie słuchaczy do poziomu zaawansowania, który umożliwia odbywanie studiów w języku polskim. Dopełnieniem semestralnego kursu rocznego jest dwumiesięczny kurs intensywny. Jest on rekomendowany wszystkim słuchaczom, którzy nie osiągnęli poziomu B2.

f) Zdobyta wiedza i umiejętności: Główny nacisk jest położony na zdobycie umiejętności poprawnego gramatycznie wypowiadania się we współczesnej polszczyźnie, wyrobienie umiejętności rozumienia tekstów, w tym tekstów naukowych zarówno słuchanych, jak i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego redagowania prac. W trosce o jak najskuteczniejsze przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim w Wyższej Szkole Biznesu w Pile kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy.

g) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

h)Termin kursu: semestr zimowy od października lub semestr letni od marca

i) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć. Wszyscy uczestnicy kursu mają obowiązek przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego. Osiągnięcie na egzaminie poziomu B2 pozwala na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Pile.

 j) Zajęcia dodatkowe na kursie:  Wykłady i warsztaty kulturowe (polskie zwyczaje, warsztaty np. śpiewacze, filmowe, taneczne)

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia