Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat
Statut uczelni
Home

Statut uczelni

Przepisy ogólne
§ 1

 1. Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Pile, zwana dalej „uczelnią”, jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1995r. nr DSW- 3 – 0145/280/TBM/95.
  .
 2. Siedzibą uczelni jest miasto Piła.
  .
 3. Uczelnia działa w oparciu o:
  1) ustawę z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. zn2016r., poz. 1842), zwaną dalej „ustawą”,
  2) niniejszy statut,
  3) wewnętrzne przepisy wydane na podstawie statutu.
  .
 4. Uczelnia wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005r. na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 65, poz. 385, ze zm.), pod liczbą porządkową „ 80”, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 1996r. nr DSW–3–0145/25/TBM/96.
  .
 5. Uczelnia posiada osobowość prawną.
  .
 6. W kontaktach międzynarodowych uczelnia może posługiwać się odpowiednio nazwami:
  1) angielska:
  2) niemiecka:
  .
 7. Uczelnia posługuje się pieczęcią urzędową. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej , a w otoku napis Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
  .
 8. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z przepisami ustawy.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia