Transport

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji. Logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie. Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w logistyce
 • Język zawodowy w pracach logistycznych

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie zapasami
 • Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • stosowania przepisów prawa dotyczących transportu i obrotu handlowego,
 • dobierania technologii procesów transportowych do warunków zlecenia,
 • sporządzania plan z przebiegu procesu transportowego,
 • opracowywania harmonogramu wykonania procesu transportowego,
 • stosowania systemu monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu,
 • oceniania jakości i efektywności procesów transportowych,
 • ustalania ceny usługi transportowej,
 • dobierania środków technicznych do wykonania procesów transportowych,
 • dobierania sposobu zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego,
 • dobierania systemu odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji,
 • dobierania systemu zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta,
 • przestrzegania zasad zarządzania zapasami,
 • dobierania opakowania do rodzaju produktu, potrzeb klienta i środków transportu,
 • sporządzania dokumentacji magazynowej,
 • planowania etapów dystrybucji,
 • nadzorowania procesu dystrybucji produktów,
 • organizowania pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki,
 • organizowania przepływu informacji i zasobów w jednostce administracyjnej,
 • rozróżniania rodzajów i systemów transportu miejskiego,
 • przestrzegania zasad logistycznej obsługi imprez masowych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym
 • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej. W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Transport i spedycja należą do rozwijających się gałęzi gospodarki. Spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w logistyce
 • Język zawodowy w pracach logistycznych

 

 3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do:

 • określania zadań transportowych,
 • dobierania środków technicznych o środków transportu do realizacji usług transportowych,
 • dobierania opakowań transportowych do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta,
 • przestrzegania zasad oznaczeń ładunku i środków transportu,
 • dobierania sposobu zabezpieczenia ładunku,
 • dobierania środków technicznych do realizacji procesów transportowych,
 • stosowania przepisów prawa dotyczących przewozów,
 • przestrzegania procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru,
 • wybierania rodzaju i zakresu ubezpieczenia ładunku,
 • nadzorowania przebiegu procesu transportowego,
 • nadzorowania pracy kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami,
 • przestrzegania procedur dotyczących zakupu towarów i usług,
 • analizowana kosztów spedycyjno – transportowych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym
 • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

1. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie:

Magazynier to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca. Magazynier przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce. Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Magazynier to osoba, która planuje, organizuje, kieruje oraz kontroluje działalność związaną z funkcjonowaniem magazynu, tj. odbiór, transport, przechowywanie, wypełnianie zamówień i utrzymanie odpowiedniego poziomu obiektu magazynowego. Do głównych obowiązków tego pracownika należą m.in. odpowiedzialność za zapewnienie płynnego i efektywnego łańcucha zaopatrzenia poprzez nadzór nad działalnością magazynu, organizowanie pracy personelu magazynu, planowanie, nadzór i koordynacja przepływu towarów, planowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, kontrola dokumentacji przepływu towarów, przeprowadzanie inspekcji magazynu oraz jego wyposażenia (przygotowywanie porządku prac, np: naprawy i wymiany sprzętu) przyjmowanie i odpowiadanie za reklamacje dotyczące problemów związanych z dostawą towaru. Z problematyką składowania i zarządzania zapasami towarów spotykamy się wszyscy i wszędzie. Organizacja i zarządzanie magazynem to proces trudny, kosztowny, wymagający zróżnicowanej wiedzy i mający decydujący wpływ na ostateczny efekt procesu sprzedaży w oczach klienta. Prowadzenie gospodarki towarowo- magazynowej obarczone jest znacznym ryzykiem, co w świetle trudności, na jakie napotyka gospodarka światowa, przekłada się na dodatkowy stres jakim obarczeni są zarządzający magazynami. Wiele firm boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi, będącymi również w znacznej mierze skutkiem zamrożenia dużych zasobów kapitału w składowanych w magazynie produktach, których nie da się sprzedać. Na rynku poszukuje się magazynierów, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych.  Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na magazynierów. Cenione na rynku pracy są dodatkowe kwalifikacje magazynierów, a przede wszystkim kwalifikacje związane z obsługą programów komputerowych i wózków widłowych.

2. Program kształcenia:

     1)   Moduł 1 – Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja przedsiębiorstw,
 • Elementy prawa pracy
 • Ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza
 • Język zawodowy w pracach magazynowych

 

    2)   Moduł 2 – Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Organizacja pracy w magazynach
 • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowa
 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • Obieg dokumentów i towarów w magazynie
 • Obsługa komputerowych programów magazynowych
 • Ewidencja towarów i inwentaryzacja

3. Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do: planowania i analizy sprzedaży

 • zarządzania gospodarką magazynową,
 • obsługi komputerowych programów magazynowych,
 • planowania, organizowania, realizowania projektów w gospodarce magazynowej,
 • rozpoznawania uprawnień niezbędnych na stanowisku operatora wózków jezdniowych,
 • rozpoznawania zagrożeń związanych z wyborem danego typu wózków,
 • udzielania pierwszej pomocy podczas prac magazynowych,
 • przestrzegania zasad zarządzania zapasami,
 • organizowania czynności związanych z przygotowaniem towaru do przewozu i przechowywania,
 • dobierania opakowania do rodzaju towaru i środków transportu,
 • dobierania opakowań do rodzaju towaru,
 • sporządzania dokumentacji magazynowej,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywanych prac,
 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska podczas wykonywanych prac,
 • pracy w zespole,
 • posługiwania językiem właściwym dla zawodu, w tym językiem obcym
 • podjęcia zatrudnienia w dowolnym przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych,

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia