EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat
Studia I stopnia – zarządzanie
Home

Studia I stopnia – zarządzanie

Studia I stopnia – zarządzanie

Kierunek Zarządzanie umiejscowiony jest o obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia na kierunku odnoszą się do dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny naukowej – nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych ekonomia, finanse, socjologia, psychologia, prawo.

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  1. podstawowego: podstaw zarządzania, nauk o organizacji, mikroekonomii, finansów, prawa, matematyki, statystyki opisowej
  2. kierunkowego: zachowań organizacyjnych, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, marketingu, badań marketingowych, rachunkowości finansowej, finansów przedsiębiorstwa, procesów informacyjnych w zarządzaniu
  3. dodatkowego: języki obce, technologie informacyjne, filozofia, etyka, socjologia, psychologia,
  4. specjalizacyjnego w ramach wybranej specjalności studiów
  5. umiejętności praktyczne w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w tym przygotowaniem pracy dyplomowej, za które student otrzymuje 10 punktów ECTS.

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami, w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera, kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.